TARTU

ET/EN

oPEN Living Lab Tartu lies in the city district of Annelinn and is a socio-demographically diverse as well as a densely populated neighbourhood. The main characteristics of the neighbourhood are:

 • a region built during the Soviet occupation (in the 1970s and 1980s), i.e., low-quality construction, typically 5- and 9-story apartment buildings with small apartments and limited public space around the buildings,
 • a multi-lingual community of both Estonian, Russian, and third language speakers,
 • a neighbourhood with the highest population density in Tartu, nearly a third of the population of Tartu lives there.

The oPEN Living Lab area consists of 22 nine-story buildings at the far end of the district, which house nearly 3,500 people. In this area, three nine-story apartment buildings will be renovated, the surrounding area rejuvenated and improved, and the residents engaged in social learning and experiments.

Tartu Annelinna linnaosa on sotsio-demograafiliselt mitmekesine ja tihedalt asustatud. Linnaosa peamised tunnused on:

 • regioon ehitati nõukogude perioodil (1970.–1980. aastatel) ja seda iseloomustab madal ehituskvaliteet, viie- ja üheksakorruselised väikeste korteritega kortermajad ja piiratud avalik ruum majade ümber;
 • mitmekeelne kogukond, kus leidub nii eesti, vene kui kolmandate keelte kõnelejaid;
 • kõrgeima asustustihedusega linnaosa Tartus, kus elab ligi kolmandik tartlastest.

Täpne pilootala hõlmab 22 üheksakorruselist korterelamut Annelinna lõpus, kus elab ligi 3500 inimest. Selles piirkonnas renoveeritakse kolm kortermaja, neid ümbritsev ala korrastatakse ning elanikud kaasatakse mitmesugustesse sotsiaalsetesse algatustesse ja katsetesse.

In the oPEN Living Lab, the following activities will take place to develop a Positive Energy Neighbourhood:

 • Full renovation of three apartment buildings, including PV panel and solar energy storage installation and smart home installation.
 • Co-creating original artworks on and around the renovated buildings.
 • Improving the public urban space, e.g., constructing new bicycle parking, improving the accessibility of services, etc.
 • Studies on behaviour change, incl. changes in mobility and technology acceptance.
 • Social innovation experiments, including experiments with gamification.

Tartu Annelinna pilootalas on plaanis mitmeid tegevusi:

 • kolme korterelamu täisrenoveerimine, sh päikesepaneelide ja päikeseenergia salvestusjaama paigaldamine ning koduautomaatika ülesseadmine;
 • originaalsete kunstiteoste koosloome renoveeritud majade seintel või ümbruses;
 • avaliku ruumi parendamine, sh uute rattaparklate rajamine, teenuste ligipääsetavuse parandamine jne;
 • uuringud käitumisharjumuste muutumisest, sh muutused liikuvuses ja tehnoloogia aktsepteerimises;
 • sotsiaalse innovatsiooni eksperimendid, sh mängu-elementidega eksperimendid.

Local partners

Local innovators